Select Page

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 

Contactgegevens

Baeckens Books NV

Ontvoeringsplein 12

2800 Mechelen

mechelen@boekhandelpardoes.be

 

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr,… als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Geschillen

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via dit platform kan u beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers en mobiele toestellen waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

E-commerce

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten. De BTW bedraagt 6% voor boeken en 21% voor speelgoed, pluche, dvd en papierwaren.

Afzetgebied en bezorgkosten

De op de site gekochte producten worden geleverd in Belgïe en Nederland.

Levering & levertijd

Wij doen er alles aan om de op deze website vermelde levertijden te respecteren (3 werkdagen). Pardoes draagt het risico voor de staat van de goederen en deze gaat pas over naar de consument op het moment van de levering. Indien er bij de levering iets gebeurt waardoor de consument de producten niet ontvangt, dient Pardoes ervoor te zorgen dat de consument een nieuw product ontvangt of, als dit niet mogelijk is, zorgt Pardoes voor de terugbetaling voor de producten of de eventuele schade aan de producten. In geval van problemen zullen wij samen met de organisatie die instaat voor de levering op zoek gaan naar een oplossing. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen in het geval van een uitgeputte voorraad.

Betaling

De betalingen gebeuren via onze betrouwbare partner Ogone, die instaat voor een veilige betaling op de website.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Voor goederen gaat die termijn in de dag na de levering aan de consument, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Indien het om het retourneren van een bestelling die via de webshop geplaatst werd, gaat, is de klant verantwoordelijk voor eventuele kosten die hij/zij maakt voor terugzending. Van zodra de consument gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument het goed ook effectief dient op te sturen.

Beschikbaarheid

Wij behouden het recht de leverdatum uit te stellen indien het product niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers.

Garantie

De garantie is deze die door de fabrikant wordt verstrekt, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie van twee jaar die van toepassing is. De beslissing of het product onder garantie valt, wordt steeds gemaakt door de fabrikant of leverancier van het product. Het artikel wordt door ons naar de leverancier of producent gestuurd. Deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt.

De garantie wordt beperkt tot vervanging van de gelijkwaardig producten. De garantie vervalt indien de bij het product meegedeelde onderhoudsvoorschriften of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

 

Wedstrijd

Deelname aan deze wedstrijd betekent automatisch de goedkeuring van dit reglement.

Wijzigingen tijdens het verloop

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

Deelname door minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Deelnemen

De wedstrijd staat open voor Belgische inwoners, met uitzondering van de personeelsleden van Pardoes, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën. Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

Prijs

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts 1 prijs per adres of woonplaats waar de leden van een gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

Misbruik of bedrog

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, al behouden we wel het recht de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website.