Select Page

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Contactgegevens

PARDOES NV

Ontvoeringsplein 12

2800 Mechelen

België

E-mailadres: mechelen@boekhandelpardoes.be

Telefoonnummer: 015 71 56 50

Ondernemingsnummer: 0867.020.840

 

 1. Toepassingsgebied en aanvaarding

Wij waarderen het vertrouwen dat u in PARDOES stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op.

Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder product (hierna: het “Product” / de “Producten”) aangeboden op de website https://www.boekhandelpardoes.be/ (hierna: de “Website”) van PARDOES NV en op alle leveringen ervan.

De klant (hierna de “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig ofwel minderjarig mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders of voogd) die meedoet aan onze wedstrijden of een bestelling plaatst op de Website en die (een) Product(en) van PARDOES NV koopt.

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van PARDOES NV.

 

 1. Ons aanbod en uw bestelling

De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de Website verschijnen en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De aangegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW.

PARDOES NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in haar Producten voorkomen.

PARDOES NV doet haar best opdat alle door de Klant bestelde Producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een Product niet meer in voorraad is. In dat geval informeert PARDOES NV u zo snel mogelijk en heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en PARDOES NV wanneer PARDOES NV de bevestiging ontvangt van uw bestelling op haar Website.

PARDOES NV kan echter beslissen het ontstaan van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, zoals belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, of indien bestellingen gedaan worden door minderjarigen of wanneer vorige orders niet betaald werden.

 

 1. E-commerce

 

 • Prijzen en bezorgkosten

De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief leveringskosten.

De Producten blijven eigendom van PARDOES NV tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan.

 

 • Afzetgebied

De op de Website gekochte producten worden enkel geleverd op adressen gelegen in België en Nederland.

 

 • Levering & levertijd

De plaats van levering van (een) Product(en) is deze die de Klant aangaf bij zijn bestelling.

De verwachte levertijd bedraagt vijf werkdagen en wordt gespecifieerd in uw bevestigingsmail. PARDOES NV doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op de Website. Deze levertijden zijn louter indicatief en PARDOES NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. Echter draagt zij wel het risico van de staat van de Producten tot op het moment van de levering, waarna het risico overgaat op de Klant.

Indien er tijdens de levering iets gebeurt waardoor de Klant de producten niet ontvangt, dient PARDOES NV ervoor te zorgen dat de Klant een nieuw product ontvangt of, als dit niet mogelijk is, zorgt zij voor de terugbetaling van de Producten of de vergoeding van de eventuele schade aan de Producten. Indien dat binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

 

 • Betaling

De betalingen gebeuren via onze betrouwbare partner Ogone, die instaat voor een veilige betaling op de Website.

 

 

 1. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan PARDOES NV bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Het kenbaar maken van de retournering kan de Klant doen middels het modelformulier onderaan. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het Product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Ook zal de Klant tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PARDOES NV retourneren, conform de door haar verstrekte contactgegevens.

Bij beschadiging van de Producten heeft PARDOES NV het recht om een schadevergoeding te eisen ten belope van de waardevermindering van het goed.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PARDOES NV onmiddellijk en uiterlijk 14 dagen na de datum dat wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle gestorte bedragen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen.

PARDOES NV kan weigeren om het bedrag terug te betalen totdat de Producten ontvangen zijn of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen werden geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt. De Klant dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terugsturen of afgeven. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

De directe kosten en de risico’s verbonden aan de retourzending van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

Indien de Klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het Product niet aan PARDOES NV heeft teruggezonden, is de koop voltrokken.

 

 1. Conformiteit en garantie

PARDOES NV garandeert dat haar Producten conform zijn aan de bestelling van de Klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het Product. PARDOES NV garandeert de Klant ook dat de Producten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande regelgeving.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, gebruik in strijd met de bestemming van het Product, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of externe invloeden na levering. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is PARDOES NV niet aansprakelijk.

De Klant dient de geleverde Producten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. De Klant dient eventuele klachten over de Producten of de uitvoering van de overeenkomst binnen redelijke tijd na ontdekking bij PARDOES NV in te dienen. Onder redelijke tijd wordt verstaan een periode van twee maanden nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Het niet-tijdig protest leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

De garantie is deze die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Bij een garantieaanvraag dient steeds een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden. Tevens dient de Klant de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van PARDOES NV te houden om de tekortkoming vast te stellen.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van Producten de wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

PARDOES NV kan niet waarborgen dat de Website ononderbroken of foutloos zal functioneren. PARDOES NV geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de Website noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via de Website.

Deze Website wordt door PARDOES NV ter beschikking gesteld in haar huidige staat, wat deze staat ook moge zijn. PARDOES NV legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de Website, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze Website worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van PARDOES NV zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst PARDOES NV elke waarborg af, expliciet of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. PARDOES NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van haar Website of slecht functioneren van haar Website, hierin begrepen de onmiddellijke, rechtstreekse en voorzienbare schade.

PARDOES NV behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de Website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat PARDOES NV de inhoud ervan goedkeurt.

In elk geval is de aansprakelijkheid van PARDOES NV beperkt tot het factuurbedrag van de betwiste levering van (een) Product(en) aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

 

 1. Overmacht

In geval van overmacht is PARDOES NV niet gehouden haar verplichtingen na te komen.

De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van voortdurende en ononderbroken overmacht worden opgeschort voor de duur ervan ten belope van maximaal zes maanden.

Ingeval de overmacht nog bestaat na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat een partij aan de andere enige vergoeding is verschuldigd.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van PARDOES NV die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, maar niet-limitatief: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, epidemieën, ongelukken, oorlog, brand, embargo’s, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen, enz.

 

 1. Beschikbaarheid

PARDOES NV behoudt zich het recht voor de leverdatum uit te stellen indien het Product niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers.

 

 1. Wedstrijd

Deelname aan een wedstrijd betekent automatisch de goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden en onderstaand reglement.

 • Wijzigingen tijdens het verloop

PARDOES NV behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

 • Deelname door minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders en/of voogd om aan wedstrijden deel te nemen.

 • Deelnemen

Wedstrijden staan open voor personen met domicilie in België, met uitzondering van de personeelsleden van PARDOES NV, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën.

 • Prijs

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts één prijs per adres of woonplaats waar de leden van een gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door PARDOES NV in overeenstemming met haar Privacy Policy zoals terug te vinden op de Website, al behoudt zij zich wel het recht voor de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de Website.

 

 1. Intellectuele eigendom

De op deze Website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten.

PARDOES NV is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze Website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.

Door op de Website te surfen verwerft de Klant hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van een voorafgaande schriftelijke toestemming van PARDOES NV.

 

 1. Taal van de overeenkomst

Nederlands is de taal die gebruikt zal worden voor transacties en verdere communicatie tussen de Klant en PARDOES NV.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De bevoegde rechtbank, in geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst, wordt aangeduid volgens art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en PARDOES NV.

 

 1. Geschillen

Voor geschillen kan de Klant zich ook wenden  tot het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

Meer informatie:

Website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Telefoonnummer: +32 2 892 37 12

E-mailadres: odr@eccbelgium.be

 

 1. Modelformulier voor herroeping

Download hier het modelformulier voor herroeping

Te adresseren aan:

PARDOES NV

Ontvoeringsplein 12

2800 Mechelen

België

Ondernemingsnummer: 0867.020.840

E-mail: mechelen@boekhandelpardoes.be

Tel. : 015 71 56 50