Home » Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Pardoes stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op deze site.

Door u toegang te verschaffen tot boekhandelpardoes.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Een op de Pardoes website aangeboden product

Alle producten die door Pardoes aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

Pardoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Pardoes doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
Pardoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Pardoes

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Pardoes wanneer Pardoes de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

Pardoes kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Pardoes houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@baeckensbooks.be

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet (info@baeckensbooks.be) De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen).

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendkosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Pardoes kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

De verwachte levertijd wordt vermeld op uw bevestigingsmail. Pardoes doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden zijn louter indicatief en Pardoes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, op de exploitatiezetel van Pardoes, zonder korting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

De KLANTEN aanvaarden uitdrukkelijk dat Pardoes de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Pardoes kan niet waarborgen dat boekhandelpardoes ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Pardoes geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van boekhandelpardoes.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via boekhandelpardoes.be.

Deze site wordt door Pardoes ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Pardoes legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van Pardoes zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Pardoes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Pardoes elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Pardoes zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Verzakingsrecht

Bij een verkoop op afstand heeft de consument het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na de levering van het product. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt vóór het verstrijken van de termijn.

Taal van de overeenkomst

Pardoes is beschikbaar in het Nederlands. Deze taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Pardoes.