Select Page

Home » Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Pardoes stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op deze site.

Een op de Pardoes website aangeboden product

Alle producten die door Pardoes aanbiedt, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

Pardoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aangeboden producten voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Pardoes doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en heeft u het recht uw bestelling te annuleren.
Pardoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Pardoes

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Pardoes wanneer Pardoes de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

Pardoes kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. Vanaf het vaststellen van het gebrek heeft de consument ten minste twee maanden de tijd om Pardoes hiervan op de hoogte te brengen. Pardoes behoudt het recht uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar mechelen@boekhandelpardoes.be.

Geschillen

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via dit platform kan u beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst

“Boek VI van het Wetboek van Economisch recht”, met name de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van Economisch recht laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De aankoper wordt aangeraden om Pardoes via mail te informeren op het mailadres mechelen@boekhandelpardoes.be wegens bewijs- of logistieke redenen. De goederen dienen te volgen binnen een 14 dagen na deze kennisgeving. De beslissing tot herroeping dient kenbaar gemaakt te worden via het modelformulier dat u hier kan terugvinden.

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendkosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, heeft de consument het recht om binnen 2 maanden vanaf de vaststelling van een gebrek u hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval gelden de regels van de niet-conforme levering. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Wanneer de geroutourneerde producten door de klant beschadigd werden heeft Pardoes het recht om een schadevergoeding te eisen ten belope van de waardevermindering van het goed. Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

De verwachte levertijd wordt vermeld op uw bevestigingsmail. Pardoes doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden zijn louter indicatief en Pardoes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, op de exploitatiezetel van Pardoes, zonder korting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

De klanten aanvaarden uitdrukkelijk dat Pardoes de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Pardoes kan niet waarborgen dat www.boekhandelpardoes.be ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Pardoes geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.boekhandelpardoes.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.boekhandelpardoes.be.

Deze site wordt door Pardoes ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Pardoes legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van Pardoes zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Pardoes elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Pardoes zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Herroepingsrecht

Bij een verkoop op afstand heeft de consument het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na de levering van het product. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt vóór het verstrijken van de termijn.

Taal van de overeenkomst

Pardoes is beschikbaar in het Nederlands. Deze taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Pardoes.